ศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะ

ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ
ถนนเพชรเกษม ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะ

เขียนโดย Super User
หมวด:

สภาพของงานที่มีความเสี่ยงอันตรายสูง หรือมีภาวะแวดล้อมในการทำงานเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขที่แหล่งกำเนิดได้ ต้องจัดให้มีการป้องกันที่ตัวบุคคล ให้มีเวลาทำงานปกติไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง และไม่เกินสัปดาห์ละ 42 ชั่วโมง

เขียนโดย Super User
หมวด:

ศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตแรงงาน จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หลักสูตร การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ชั้น ๔ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส