ศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะ

ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ
ถนนเพชรเกษม ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะ

เขียนโดย Super User
หมวด:
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ทั้งนี้ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตแรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง สามารถนำทักษะ ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการในการทำงานให้ดีขึ้น และเพื่อส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจของบัณฑิตแรงงานให้มีความรัก ความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร