ศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะ

ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ
ถนนเพชรเกษม ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะ

เขียนโดย Super User
หมวด:

ศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะได้ดำเนินการปิดประกาศ เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7353-2662 โทรสาร 0-7353-2096 www.doe.go.th/narathiwat

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตแรงงาน ผู้นำกลุ่มแรงงานนอกระบบ และเครื่อข่ายด้านแรงงานอำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานฯ ณ ล่องแก่งชมดาว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพอย่างเป็นระบบ พร้อมเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น สร้างโอกาสให้ผู้นำกลุ่มแรงงานนอกระบบและเครื่อข่ายด้านแรงงานได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปพัฒนา อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของผู้นำแรงงานนอกระบบและเครื่อข่ายด้านแรงงาน

 

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 อำเภอบาเจาะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562