ศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะ

ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ
ถนนเพชรเกษม ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอบาเจาะ

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา บัณฑิตแรงงานอำเภอบาเจาะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน กอ.รมน. ได้มาพบปะให้คำแนะนำให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะแรงงานนอกระบบ(รวมแรงงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ) กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร(ยาหม่อง น้ำมันไพล น้ำมันเขียว) ผู้รับการฝึกจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส