ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

เขียนโดย แอดมิน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส เชิญนายจ้างสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2564 และส่วนราชการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน ปี 2564
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 2 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 073-532096