Home

156 ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงานผู้เสียสละเวลาส่วนตัวและครอบครัว นำบริการด้านแรงงานช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและครอบคลุม พร้อมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.นราธิวาส