Home

156 ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะได้เข้าร่วมกิจกรรม❤️ศอ.จอส.904 วปร.อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส นำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์❤️

                  โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอจะแนะ / ผอ.ศอ.จอส. 904 วปร. อ.จะแนะ นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "พัฒนาโครงการฝ่ายทดน้ำบ้านไอร์บาลอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 6 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ" เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

❤️เราทำความดีด้วยหัวใจ❤️

เขียนโดย Nisrin
หมวด:
วันที่ 4 ตุลาคม 62 เวลา 09.30 น. ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอจะแนะ/ผอ.ศปก.อ.จะแนะ ทำการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เพื่อชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบ นำไปประชุมลูกบ้าน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนมาทำการแก้ไข และมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ เครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองให้แก่ผู้ใหญ่บ้านนำไปใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอจะแนะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขียนโดย Nisrin
หมวด:
วันที่ 4 ตุลาคม 62 เวลา 09.30 น. ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอจะแนะ/ผอ.ศปก.อ.จะแนะ ทำการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เพื่อชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบ นำไปประชุมลูกบ้าน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนมาทำการแก้ไข และมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ เครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองให้แก่ผู้ใหญ่บ้านนำไปใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอจะแนะ