ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สนใจฝึกอบรม "หลักสูตรการเตรียมฝึกเข้าทำงาน ประจำปี 2563"

156 ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส