ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

156 ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย Nisrin
หมวด: /
วันที่ 4 ตุลาคม 62 เวลา 09.30 น. ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอจะแนะ/ผอ.ศปก.อ.จะแนะ ทำการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เพื่อชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบ นำไปประชุมลูกบ้าน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนมาทำการแก้ไข และมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ เครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองให้แก่ผู้ใหญ่บ้านนำไปใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอจะแนะ