พิธีเปิดโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส