อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ)

ข่าว สนง.จัดหางาน

เขียนโดย แอดมิน

อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 25 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8 – 17 กรกฎาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ที่นี่

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 20 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ที่นี่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ที่นี่

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

– ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

– ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

– ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก

1. ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับลักษณะงานของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ของหน่วยงานการศึกษา ภายในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล หรือสงขลา) ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายซึ่งอาจเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้

ทั้งนี้ เงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษาให้หมายถึงเงินเพื่อประโยชน์การศึกษาด้วย

2. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังต่อไปนี้

2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
2.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.
2.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
2.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตรงตามมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

4. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับลักษณะงานของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย

การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 8 – 17 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ที่ตนเองสังกัด ทั้งนี้ เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 4 ที่นี่
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1.5 x 2.0 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) จำนวน 1 รูป
3. สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จ และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบผู้หญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณี ชื่อ – สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. กำหนด
7. คำสั่งหรือสัญญาจ้างหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ซึ่งอาจเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ จำนวน 1 ชุด

ให้ผู้สมัครจัดเรียงเอกสารตามข้อ 1 – 7 และสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา และที่เว็บไซต์ www.opec.go.th

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

– การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
– การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)
– การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 5 ที่นี่

ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ทดสอบความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตามเกณฑ์ร้อยละ 50 โดยเรียงตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก แล้วจึงให้ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ เข้ารับการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และคะแนนรวมทั้ง 3 ภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย กรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมทั้ง 3 ภาคเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข. มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนภาค ข. เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก. มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ก. เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะประกาศรายชื่อ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา และที่เว็บไซต์ www.opec.go.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

– ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 38 ค. (2)
– เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
– เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
– เอกสารแนบท้ายประกาศ 3
– เอกสารแนบท้ายประกาศ 4
– เอกสารแนบท้ายประกาศ 5