สำนักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตน (เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19)