ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

ข่าว พัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 23- 27 พ.ค. 61 ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส โดยบัณฑิตแรงงานตำบลโคกเคียน ได้ดำเนินการประสานให้ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต กิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ รุ่นที่ 1/61หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม 30 ชั่วโมง สาขาการจักรสาน จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 23-27 พ.ค. 61 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.12 บ้านทอนนาอีม ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส และ รุ่นที่ 2 หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม 30 ชั่วโมง สาขาการจักรสาน จำนวน 22 คน ระหว่างวันที่ 23-27 พ.ค. 61 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านโคกพะยอม ม.2 บ้านโคกพะยอม ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส