ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับกลุ่มอาชีพในพื้นที่