สิทธิการลาคลอดและการทำหมัน

ข่าว สนง. สวัสดิการ

สิทธิการลาคลอดและการทำหมัน ?‍♀️?‍♀️
☞ ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดก่อนและหลังคลอด รวมถึงการลาเพื่อไปตรวจครรภ์ก่อนคลอดได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 98 วัน โดยให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งลาคลอดเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน
☞ ถ้ามีใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่อาจทำงานในหน้าที่เดิมต่อไปได้ ลูกจ้างมีสิทธิขอให้นายจ้างพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้
☞ ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อทำหมันได้ตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกำหนดและออกใบรับรองโดยได้รับค่าจ้าง
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน #กระทรวงแรงงาน