งานล่วงเวลาที่กฎหมายให้ลูกจ้างหญิงทำได้ (งานลักษณะพิเศษ)

ข่าว สนง. สวัสดิการ

งานล่วงเวลาที่กฎหมายให้ลูกจ้างหญิงทำได้ (งานลักษณะพิเศษ)
ลูกจ้างหญิงสามารถทำงานวิชาชีพหรือวิชาการเกี่ยวกับการสำรวจ การขุดเจาะ การกลั่นแยก และการผลิตผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและปิโตรเคมีได้ ถ้าสภาพหรือลักษณะของงานนั้นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้างหญิง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน #กระทรวงแรงงาน