รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงาน เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19