สนง.แรงงาน จ.นราธิวาส

156 ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย Nisrin

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส 

ชั้น 4  ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ 0-7353-2103 สื่อสาร โทรสาร 0-7353-2104 มท. 76051

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซค์ :http://narathiwat.mol.go.th/

แผ่นที่