ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

เขียนโดย แอดมิน

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ทั้งนี้ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตแรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง สามารถนำทักษะ ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการในการทำงานให้ดีขึ้น และเพื่อส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจของบัณฑิตแรงงานให้มีความรัก ความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร

 

เขียนโดย แอดมิน

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 สิงหาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
- จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของสํานักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ และสาขาวิชาวรรณคดี
- จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของสํานักงาน ก.พ.

เขียนโดย แอดมิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 47 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ครูผู้สอน จำนวน 34 อัตรา

2. ช่างครุภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
3. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
4. ช่างไม้ จำนวน 3 อัตรา
5. ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 6 อัตรา
6. พนักงานพิมพ์ จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ระหว่างวันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ