Home

156 ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

วันที่ 11/06/2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายกูซัมรี ตูแวแม นักวิชาการแรงงาน และนายชินโชติ ทับทิมไทย นักวิชาการแรงงาน จนท.จัดหางานลงพื้นที่ซักประวัติกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนผู้มีบัตรสวัสดิการฯ จำนวน 5 ราย โดยการประสานงานจากบัณฑิตแรงงานอำเภอจะแนะ ทั้งนี้การดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ ห้องประชุมช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

อำเภอจะแนะจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 62 เวลา 08.30 น. ศุูนย์แรงงานอำเภอจะแนะได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้านางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอจะแนะ / ผอ.ศปก.อ.จะแนะ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนั้มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสา  บัณฑิตแรงงาน บัณฑิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมี พ.ต.ศิริชัย มงคล ผบ. ชตต.จว.นธ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ พร้อมด้วยบัณฑิตแรงงานทุกตำบลและนางสาวนิศริณ  สาเม๊าะ บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานฯ พร้อมคณะกรรมการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส  ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมพลังสามัคคีบัณฑิตแรงงาน ลูกหลานชาวนรา ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่ชุมชน ให้กับผู้ยากไร้และเผ็นผู้สูงอายุ ในพื้นที่ชุมชน ณ บ้านบือแต หมู่ที่ ๘ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

 

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

               วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายนารอวี  มะดอมิง   ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอจะแนะ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บัณฑิตแรงงานอำเภอจะแนะนักเรียน และพี่น้องประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา ณ รร.สวนพระวิทยา ตำบลดุซงญอ รร.ผดุงมาตร ตำบลผดุงมาตร และชุมชนตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส