ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

เขียนโดย แอดมิน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ประกาศกำหนดเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกร และงานขายของหน้าร้าน โดยแรงงานต่างด้าวที่จะทำงานดังกล่าวได้ จะต้องเป็นงานที่มีนายจ้าง และได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลง หรือบันทึความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว คนต่างด้าวและนายจ้างจะมีความผิด ตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคนต่างด้าวจะมีความผิดตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท ก่อนผลักดันกลับประเทศ ส่วนนายจ้างจะมีความผิดตามมาตรา 9 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และห้ามผู้นั้นจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ศาล มีคำพิพากษาถึงที่สุด

เขียนโดย แอดมิน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึงการต่ออายุใบอนุญาตทำงานและขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ว่า จากการเปิดให้นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงาน ได้ยื่นบัญชีรายชื่อต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกระทรวงแรงงานแล้วภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่ไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนด เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว กรมการจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดการดำเนินการรอบใหม่ เพื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวส่วนที่ยังเหลืออยู่ให้แล้วเสร็จ