ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

ช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
โดยวิธีโอนผ่านธนาคาร