Home

156 ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพเสริม รุ่นที่ 5/2562 สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านกูมุง  หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  โดย...สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส กรมพัฒนาฝีือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 19.00 น.ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะได้ร่วมงานกาชาดจังหวัดนราธิวาส  อำเภอจจะแนะนำทีมโดย นายชัยเดช ปาละวงศื นายอำเภอจะแนะ อยู่ประจำร้านนาวากาชาด เพื่อบริการผู้มาตักนาวากาชาด  ซึ่งมารางวัลมากมาย 

#เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา#

   

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

            เมื่อวันที่่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายบัวลอย  เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้รับเป็นเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเว็บไซต์  (web Development and public relation labor information supporting ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับบัณฑิต ประจำศูนย์แรงงาน ทั้งหมด 13  อำเภอ เพื่อพัฒนาอัปเดท ข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆในพื้นที่  ให้รองรับ ไทยแลน์ 4.0    และอาเซียน  นำข้อมูลในพื้น ด้านความต้องการ ผลงานเด่นของชุมชน นำเสนอให้ประจักษ์ต่อประชาชน รับทราบทุกข่าวสารในพื้นที่ โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้ฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษา ในการพัฒนาเว็บไซต์