Home

156 ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

        วันที่ 5/9/62 เวลา 09.00 น. ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะได้เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจะเน้นให้แต่ละหมู่บ้านนำเสนอ แสดงความคิดเห็นถึง ประเด็นปัญหา ความต้องการในพื้นที่ แนวทางการแก้ไขปัญหา แนวทางการพัฒนา เพื่อนำมาสู่แผนระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ทั้งนี้แต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ดุซงญอ มาร่วมกันคิด ร่วมกันนำเสนอ หมู่บ้านละ 25 คน เพื่อพัฒนาตำบลดุซงญอ บ้านเรา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนพระยาวิทยา ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

        กิจกรรมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา เวลา 09.00 น ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอจะแนะ/ผอ.ศปก.อ.จะแนะเป็นประธาน  ทั้งนี้มี รอง ผบ.ฉก.ทพ.49 ผู้แทน ผกก.สภ.จะแนะ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และบัญฑิตอาสาร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ ข้อสั่งการ นโยบายต่างๆและได้ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

วันที่ 3 กันยายน 2562 ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะได้ร่วมต้อนรับหน่วยกาชาด จ.นราธิวาส.มาเยี่ยม เด็กชายมาร์ติณ  การี ซึงป่วยเป็นโรค Guacher โรคทางพันธุกรรม ซึ่งได้รับการเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งนี้มีฝ่ายปกครอง ต.ดุซงญอ ปลัดประจำตำบล รพสต.ดุซงญอ นปพ.ดุซงญอและ อบต.ดุซงญอ.ได้ต้อนรับหน่วยกาชาด จ.นราธิวาส และ จนท.จากพมจ.นธ.