Home

156 ที่ว่าการอำเภอจะแนะ
ศูนย์แรงงานอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

    เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 10:00 น.นายบุญลอย เขียดนิล มอบหมายให้นางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ) โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กอ.รมน. ผู้ใหญ่บ้าน/อิหม่าม บัณฑิตอาสาฯ ร่วมเปิดพิธีกิจกรรม การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (ยาหม่อง  สเปรย์ไล่ยุง พิมเสน)การทำน้ำมันเหลือง ระหว่างวันที่  5- 7 สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ.อาคารอเนกประสงค์บ้านยะออ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกจำนวน  ๑๖ คน

เขียนโดย Nisrin
หมวด:

   วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส เพื่อหารือการจัดทำรายงานการสำรวจข้อมูลระดับอำเภอ/จังหวัด ณ ห้องประชุมนราทัศน์ สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส