ศูนย์แรงงานอำเภอเจาะไอร้อง

ศูนย์แรงงานอำเภอเจาะไอร้อง

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม    ในภาพอาจจะมี 40 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงานผู้เสียสละเวลาส่วนตัวและครอบครัว นำบริการด้านแรงงานช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและครอบคลุม พร้อมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ บัณฑิตแรงงาน รวมถึงแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 231 หมู่ที่ 8 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยมี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส อาสาสมัครแรงงาน และบัณฑิตแรงงานให้การต้อนรับ โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน อาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านล้วนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านเทคโนโลยี และโครงสร้างประชากรรวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อแรงงานและโลกของการทำงานทั้งสิ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านแรงงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส บูรณาการ่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน
ให้ความสำคัญกับการยกระดับและเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการลงทุนในพื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีลักษณะ Multi skills ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนให้มีการส่งเสริมการมีงานทำที่เหมาะสมกับศักยภาพของแรงงานดังกล่าวให้สามารถดำรงชีพได้อย่างพอเพียง ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อม
ในการทำงานที่ส่งเสริมให้แรงงานมีพลังและเกิดความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตที่เรียกว่า Work Life Integration รวมทั้งสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะในที่เป็นพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องเน้นย้ำในด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ และขอให้ลงพื้นที่เพื่อพบปะและบูรณาการเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานในภาคการผลิตในสถานประกอบกิจการ ให้สามารถต่อยอดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตในสถานประกอบกิจการได้

⚠️ ข้อควรระวังในการจ้างแรงงานเด็กทำงาน ⚠️ ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง กรณีที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นลูกจ้าง
นายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15วัน นับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน และแจ้งการสิ้นสุดการจ้างเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่เด็กออกจากงาน.
#กระทรวงแรงงาน #สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป