ศูนย์แรงงานอำเภอเจาะไอร้อง

ศูนย์แรงงานอำเภอเจาะไอร้อง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอเจาะไอร้อง ร่วมติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างตัว ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

  โดยเตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7353-2662 โทรสาร 0-7353-2096 www.doe.go.th/narathiwat

ด่วน  !!! สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส (รับจำนวนจำกัด เพียง 30 คนเท่านั้น)

เปิดรับสมัคร ฝึกอบรม "ซ่อมมือถือพื้นฐาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ" ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายศิวราช พรมมาดวงนักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกหน่วยบริการประชาชน โดยมี นายแวสะมะแอ สาและนายอำเภอเจาะไอร้องกล่าวต้อนรับ ในการนี้ศูนย์แรงงานอำเภอเจาะไอร้องได้นำบริการสาธิตอาชีพการทำขนมไข่นกกระทาและหมี่ผัดทรงเครื่องเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้มารับบริการ ณ โรงเรียนราชพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส