ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน เมษายน 2562 ครั้งที่ 4/2562

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้ชี้แจงการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานและเพิ่มศักยภาพในการทำงานของเครือข่ายด้านแรงงานและนางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ติดตามผลการดำเนินงานและมอบหมาายงาน พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานชี้แจงภารกิจ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

 

 

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจัดประชุมสร้างการรับรู้ด้านแรงงานแก่ประชาชน ภายใต้โครงการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดนราธิวาส
แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.ณ วัดทรายขาว หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ

เขียนโดย Sundsd

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโลโยี 4.0 

(Web Developmant and public relations labor information supporting technology 4.0)

ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส