โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนราธิวาส

ข่าว สนง.แรงงาน ฯ

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง

วันที่ 24 มีนาคม - 02 เมษายน พ.ศ.2560 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นายอัมรี ยูโซ๊ะ บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบางปอ ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมช่างเดินสายไฟในอาคาร สถานที่ฝึกอาชีพ ณ มัสยิดบ้านกูแบบองอ ม.3 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน