โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข่าว สนง. ประกันสังคม

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโลโยี 4.0 

(Web Developmant and public relations labor information supporting technology 4.0)

ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส