กิจกรรมจัดประชุมสร้างการรับรู้ด้านแรงงานแก่ประชาชน ภายใต้โครงการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดนราธิวาสแบบบูรณาการ