กิจกรรมจัดประชุมสร้างการรับรู้ด้านแรงงานแก่ประชาชน ภายใต้โครงการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดนราธิวาสแบบบูรณาการ

ข่าว สนง. ประกันสังคม

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจัดประชุมสร้างการรับรู้ด้านแรงงานแก่ประชาชน ภายใต้โครงการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดนราธิวาส
แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.ณ วัดทรายขาว หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ