ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน เมษายน 2562

ข่าว สนง. ประกันสังคม

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน เมษายน 2562 ครั้งที่ 4/2562

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้ชี้แจงการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานและเพิ่มศักยภาพในการทำงานของเครือข่ายด้านแรงงานและนางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ติดตามผลการดำเนินงานและมอบหมาายงาน พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานชี้แจงภารกิจ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ