ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ข่าว สนง. ประกันสังคม

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมิถุนายน 2562

                               ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.                              

ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4 อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

          เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงแรงงานและ

                    ภารกิจเร่งด่วนและนโยบายของจังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส