ตรวจราชการ

ข่าว สนง. ประกันสังคม

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

เมื่อวันที่ 6กันยายน 2562 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

ตรวจราชการหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบที่ 3 เขตจตรวจราชการที่ 7 จังหวัดนราธิวาส

ณ ห้่องประชุมฉัตรวาริน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส