แรงงานนราธิวาสจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์รองรับ เทคโนโลยี 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Sundsd

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโลโยี 4.0 (Web Developmant and public relations labor information supporting technology 4.0) ให้กับบัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานและประจำอำเภอ จำนวน 13 อำเภอ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ระบบ Social Network ในการส่งข้อมูลและประสานงาน การใช้ Application ในโทรศัพท์มือถือช่วยในการตกแต่งรูปภาพ ซึ่งทำให้เกิคความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์ ทั้งนี้ในการฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ อาคารฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส