ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่บัณทิตแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ โรงแรมหาดใหญ่  พาราไดส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีแรงงานจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตแรงงาน เข้าร่วม 115 คน

การสัมมนาเพื่อบัณฑิตแรงงาน จะได้นำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ แผนธุรกิจ การจัดการตลาด

การจัดการผลิตไปใช้ในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานในพื้นที่

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองเพื่อนร่วมงาน องค์กรและท้องถิ่น รวมทั้งผลักดันเป้าหมายในระดับต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป