ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธวิาส พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบัํณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส 

เข้าร่วมโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน

ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมืแรงงาน 25 นราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. หัวหน้าสส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแแรงงานนอกระบบจังหวัดนราธิวาส  ครั้้งที่ 2/2562 

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมฉัตรวาริน ชั้น 3 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. ประชุมหัวหน้าสส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้้งที่ 7/2562 

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ 

ณ ห้องประชุมฉัตรวาริน ชั้น 3 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส