ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจัดประชุมสร้างการรับรู้ด้านแรงงานแก่ประชาชน ภายใต้โครงการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดนราธิวาส
แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.ณ วัดทรายขาว หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ

เขียนโดย Sundsd

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโลโยี 4.0 

(Web Developmant and public relations labor information supporting technology 4.0)

ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง

วันที่ 24 มีนาคม - 02 เมษายน พ.ศ.2560 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นายอัมรี ยูโซ๊ะ บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบางปอ ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมช่างเดินสายไฟในอาคาร สถานที่ฝึกอาชีพ ณ มัสยิดบ้านกูแบบองอ ม.3 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน