ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

เมืื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน 

ติดตามการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมฉัตรวาริน ชั้น 3 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส