ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่

เข้าร่วมโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยการบำเพ็บประโยชน์เพื่อสาธารณะและการบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายก่อพงศ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 10:00 น.

นายบุญลอย เขียดนิล มอบหมายให้นางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ)

โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กอ.รมน. ผู้ใหญ่บ้าน/อิหม่าม บัณฑิตอาสาฯ

ร่วมเปิดพิธีกิจกรรม การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (ยาหม่อง  สเปรย์ไล่ยุง พิมเสน)การทำน้ำมันเหลือง

ระหว่างวันที่  5- 7 สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ.อาคารอเนกประสงค์บ้านยะออ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกจำนวน  ๑๖ คน

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น - 15.00 น.

บัณฑิตแรงงานอำเภอศรีสาครได้ร่วมรับลงทะเบียน กิจกรรมมอบบัตรจิตอาสา แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสาคร

โดยมีนายกริช น้อยผา นายอำเภอศรีสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้เจ้าหน้าที่รพ.ศรีสาคร

ได้ทำการสาธิตวิธีการซีพีอาร์เบื้องต้นให้แก่ประชาชน เพื่อลดการเสียชีวิตของคนไข้