ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

เพิ่มผลิตภาพ สร้างแรงงานคุณภาพ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 ล้านบาทปลอดดอกเบี้ย สนใจ สอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 073-532130

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่

เข้าร่วมโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยการบำเพ็บประโยชน์เพื่อสาธารณะและการบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายก่อพงศ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 10:00 น.

นายบุญลอย เขียดนิล มอบหมายให้นางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ)

โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กอ.รมน. ผู้ใหญ่บ้าน/อิหม่าม บัณฑิตอาสาฯ

ร่วมเปิดพิธีกิจกรรม การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (ยาหม่อง  สเปรย์ไล่ยุง พิมเสน)การทำน้ำมันเหลือง

ระหว่างวันที่  5- 7 สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ.อาคารอเนกประสงค์บ้านยะออ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกจำนวน  ๑๖ คน