ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

เมื่่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมที่ 2 การจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ด้านการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระหว่างอาสาสมัครแรงงาน

เจ้าของสถานประกอบการ/ลูกจ้างแและแรงงานนอกระบบ ณ สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.

นางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ร่วมกิจกรรมเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด ( Camp 35)

ณ กรมทหารรายที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืิองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 น. นางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย นักงานแรงงานชำนาญการ พร้อมข้าราชการ

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ครับ

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

เมือวันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 10.00 น.

นางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมลูกจ้างสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ “ถนนนราธิวาสราชนิเวศน์มรรคา”

ซึ่งเป็นถนนที่ชาวนราธิวาสร่วมน้อมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ ถนนหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์