ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น.

นางอชิรญาร์ แสนธินันชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส

ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน และบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส

โดยมี นางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนราทัศน์ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน (ชั้น 4)

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส

เข้าร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านมือบา หมู่ที่ 4 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

โดยมีศูนย์แรงงานอำเภอสุไหงโก-ลก ได้สาธิตอาชีพ 2 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย การสาธิตการทำขนมกะหรี่ปั๊บ ขนมถ้วยฟู และการสาธิตอาชีพในโครงการ 1 อำเภอ 1 กลุ่มอาชีพ

กลุ่มทำกระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ หมู่ที 4 บ้านมือบา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายศิวราช พรมมาดวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

เข้าร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนราชพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือออกโบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

โดยมีศูนย์แรงงานอำเภอเจาะไอร้อง ได้สาธิตอาชีพ 2 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย การสาธิตการทำขนมไข่กระทา และการสาธิตการทำหมี่ผัดทรงเครื่อง ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก