ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย วิมาดา บินบือราเฮง
หมวด:

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธวิาส พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบัํณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส 

เข้าร่วมโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน

ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมืแรงงาน 25 นราธิวาส