ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

เขียนโดย รูไวดา บินดอเลาะ

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน

 

เขียนโดย รูไวดา บินดอเลาะ

แนวทางการดำเนินการให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ #สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส โทร 073-532662