ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

เขียนโดย รูไวดา บินดอเลาะ

แรงงานภาคอิสระ ม.40 เฮ มติ ครม. เห็นชอบปรับเพิ่มค่าทำศพแล้ว

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มทุกคนทุกวัย โดยเมื่อวันที 12 ตุลาคม 2563 มติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลที่สมัครเป็นผู้ประกันตน โดยปรับปรุงการจ่ายประโยชน์ทดแทนค่าทำศพและเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตาย สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่ลูกจ้าง แต่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบ (ทางเลือกที่ 1และ2 )เข้ากองทุนเดือนละ 70 บาท หรือเดือนละ 100 บาท ถึงแก่ความตาย เดิมได้เงินค่าทำศพ 20,000 บาท เพิ่มเป็น 25,000 บาท เงินสงเคราะห์เดิม 3,000 บาท เพิ่มเป็น 8,000 บาท ผู้ที่จ่ายเงินสมทบ (ทางเลือกที่ 3 ) เข้ากองทุนเดือนละ 300 บาท ถึงแก่ความตาย เดิมได้ค่าทำศพ 40,000 บาท เพิ่มเป็นอัตราใหม่ 50,000 บาท ซึ่งจากการประมาณการณ์คาดว่าปี 2563 – 2564 สำนักงานประกันสังคมต้องจ่ายเงินค่าทำศพเพิ่มขึ้น 77 ล้านบาท เงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตายเพิ่มขึ้น 93 ล้านบาท ซึ่งขั้นตอนต่อไป สำนักเลขาธิการรัฐมนตรีจะได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตรวจพิจารณาร่างฯ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน จะได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา และประกาศใช้บังคับโดยเร็ว เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 และจูงใจให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น

เขียนโดย รูไวดา บินดอเลาะ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ขอประชาสัมพันธ์การพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กำลังแรงงาน ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะ ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยจะมีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ ก่อนเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการประเมินรับรองความรู้ความสามารถต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ >> https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeINxvSG1DJ1o.../viewform
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

เขียนโดย รูไวดา บินดอเลาะ

ประกาศประชาสัมพันธ์‼️

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม
แรงงานไทยและกลโกงกลุ่มมิจฉาชีพ
แจกซิมการด์เบอร์โทรศัพท์
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทย
เมื่อเดินทางถึงไต้หวัน