แนวทางการดำเนินการให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement)

4934 Irving Place
Pond, MO 63040

+1 (555) 456 3890
info@company.com

ข่าว สนง. แรงงาน

เขียนโดย รูไวดา บินดอเลาะ

แนวทางการดำเนินการให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ #สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส โทร 073-532662