News

4934 Irving Place
Pond, MO 63040

+1 (555) 456 3890
info@company.com

News

เขียนโดย รูไวดา บินดอเลาะ

กระทรวงแรงงาน ปรับขั้นตอนการอนุมัติเงินเยียวยาผู้ประกันตน รู้ผลภายใน 5 วัน ย้ำพร้อมชดเชยลูกจ้างที่ถูกภาครัฐสั่งปิดกิจการชั่วคราวจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ สูงสุดคนละ 7,500 บาทต่อเดือน ล่าสุดพบ มีสถานประกอบการที่หยุดกิจการราว 6,098 แห่ง ใน 28 จังหวัด คิดเป็นลูกจ้างจำนวน 103,800

เขียนโดย รูไวดา บินดอเลาะ

 มาตรการเยียวยานายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 รอบใหม่ ล่าสุด กระทรวงแรงงาน ปรับลดการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างลงเหลือร้อยละ 3 เป็นเวลา 3 เดือน 

   

เขียนโดย รูไวดา บินดอเลาะ

มาตรการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่และมีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่ระบาดมากขึ้น จนรัฐได้มีคำสั่งปิดสถานที่ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการหลายประเภทส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจการที่ถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราว ซึ่งในการนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ออก "กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563" ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563
1. สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับ
- ผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิ ต้องเป็นลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน แต่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น
- ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน

เขียนโดย รูไวดา บินดอเลาะ
‘รมว.สุชาติ’ ปลื้ม!! ประชาชนพอใจผลงานกระทรวงแรงงาน ชื่นชมให้กำลังใจ ขรก.ช่วยขับเคลื่อนภารกิจ ก้าวผ่านโควิด -19 ไปให้ได้
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปลื้มใจ!! กรณีผล RIDC โพล ของศูนย์วิจัย นวัตกรรมและดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ประชาชนพอใจภาพรวมผลงานและการทำงานของรัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานติด 1 ใน 5 อันดับแรก พร้อมชื่นชมให้กำลังใจข้าราชการช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง ยืนยันขับเคลื่อนภารกิจให้ผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปให้ได้