ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

4934 Irving Place
Pond, MO 63040

+1 (555) 456 3890
info@company.com

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

เขียนโดย รูไวดา บินดอเลาะ

"ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการ เดิมสมทบ 5% จ่ายลดลง เหลือ 3% เริ่ม มกราคม - มีนาคม ที่จะถึงนี้"

นายสุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน