ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ

ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ

เขียนโดย มูหมัดเซาพี นราอภินนท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงานผู้เสียสละเวลาส่วนตัวและครอบครัว นำบริการด้านแรงงานช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและครอบคลุม พร้อมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.นราธิวาส

เขียนโดย มูหมัดเซาพี นราอภินนท์

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์แรงงานอำเภอระแงะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย โดยกิจกรรมมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงเรียนดารุสสาลาม โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดนายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ นายรอมดอน หะยีอาแว จ่าจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา หน่วยกำลังในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนดารุสสาลาม ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส