ศูนย์แรงงานประจำอำเภอรือเสาะ

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอรือเสาะ

เขียนโดย Rusnanee Beraheng
หมวด:

ข่าวดี!! สำหรับน้องๆที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นแม่พิมพ์ของชาติ หรือเป็นคุณครู กับโครงการเพชรในตม ปี 2563

โครงการเพชรในตม เป็นโครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครู จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูโดยตรง ซึ่งเป็นร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ การทรวงศึกษาธิการ

โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบตรงเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตมจนสำเร็จการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กินอยู่ฟรี เรียนฟรี จบแล้วได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู โดยมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

1.บิดา/มารดา และผู้สมัครมีสัญชาติไทย

2.บิดามารดาและผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเอง (อปพ.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร หรือเป็นบุร/ธิดา ของทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่และทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี

3.เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

4.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยมีคะแนนเฉลี่ย รวม 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.75

5.มีผลการสอบ GAT/PAT5 ประจำปีการศึกษา 2563

6.มีผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา รายละเอียดติดตามได้ที่

 

เขียนโดย Rusnanee Beraheng
หมวด:

สิทธฺและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง กรณ๊นายจ้างประสงค์ย้ายสถานประกอบกิจการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน #กระทรวงแรงงาน

 

 

 

เขียนโดย Rusnanee Beraheng
หมวด:

อ่านรายละเดียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม #กระทรวงแรงงาน

 

เขียนโดย Rusnanee Beraheng
หมวด:

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ตุลาคม 2562