home

ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร ถ.กรป.รังสรรค์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
yoh0812755637

home

เขียนโดย ประยุทธ ผดุงอัฐ
หมวด:

 วันที่ 24 เมษายน  2562  เวลา 13.30 น. ศูนย์แรงงานอำเภอศรีสาคร  ได้ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่  ยิ้ม  โดยนายกริช  น้อยภา  นายอำเภอศรีสาคร/ผอ.ศปก.อ.ศรีสาคร มอบหมายให้นายอัมรันท์  บากา  ปลัดอาวุโส  เป็นประธานเปิดพิธีดังกล่าว

เขียนโดย ประยุทธ ผดุงอัฐ
หมวด:

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์แรงงานอำเภอศรีสาครได้ร่วมกิจกรรมปิดฝึกโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

เขียนโดย นาซือรี อาแวเงาะ
หมวด:

วันที่ 25 กุมภาพัน 2562 เวลา 09.30 น.นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส