ลูกจ้างลาออก-เลิกจ้าง

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส