ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนธันวาคม 2562

ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร ถ.กรป.รังสรรค์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
yoh0812755637

ข่าวศูนย์แรงงานอำเภอศรีสาคร

เขียนโดย คอลีเยาะ สาและ
หมวด:

วันพุุธ ที่ 25 เดือนธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.-16.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดนราธิวาส โดยนายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส

ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการเปลี่ยนแปลงนโยบายกระทรวงแรงงานสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563