นายจ้างที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส