ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒

                      วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อีหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายอรุณ  ศรีใสนายอำเภอสุคิริน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่อไป ณ อาคารเอนกประสงค์(ตลาดกลางผลไม้)อำเภอสุคิรินจังหวัดนราธิวาส

 

   

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอสุคิริน

 

ันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอสุคิริน โดยมีนายพงศพัศ  บัวเพชร ปลัดอาวุโสอำเภอสุคิริน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้รับมอบหมายเป็นคณะวิทยากร ตามคำสั่งคณะทำงานฯ จะดำเนินการเปิดค่าย รุ่ที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๓ ธันวาคม ๖๒ และ รุ่ที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - มกราคม ๖๓ ณ ห้องประชุมธารทองอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส