ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

อบรมการพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอสุคิริน

   

 

เมื่อ 15 ก.ค.62 เวลา 16.00 น.นายอรุณ ศรีใส นอ.สุคิริน/ผอ.ศปก.อ.สุคิริน เป็นประธานปิดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพสตรี โดยมีผู้นำสตรีเข้าร่วมการอบรมจากทุกหมู่บ้าน ประมาณ 250 คน เพื่อจะได้นำความรู้ไปพัฒนากลุ่มสตรีในพื้นที่ต่อไป ณ หอประชุม รร.สคิรินวิทยา อ.สุคิริน

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

กอ.รมน.ภาค4 ขอให้ผู้ใช้บริการใน3จว.ชายแดนใต้+4อำเภอสงขลา ลงทะเบียนซิมด้วยระบบอัตลักษณ์

 

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

?ร่วมกิจกรรมจิตอาสา? 

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำเภอสุคิริน

 วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ลำน้ำ คู คลอง สองข้างทาง" โดยมีนายพงศพัศ บัวเพ็ชร ปลัดอาวุโส อำเภอสุคิริน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ณ มัสยิดดารูลฮูดา หมู่ที่ ๒ บ้านไอร์ยามู ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

ร่วมกิจกรรมเสวนาน้ำชายามเช้า  อำเภอสุคิริน

ร่วมกิจกรรมเสวนาน้ำชายามเช้า  อำเภอสุคิริน

วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 น. ศุนย์แรงงานอำเภอสุคิรินได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาน้ำชายามเช้า  อำเภอสุคิริน เพื่อพบปะปรึกษาหารือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในเขตอำเภอสุคิริน  โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 12 จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม