ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

กระทรวงแรงงาน ขอเชิญร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2020 พบกับตำแหน่งงานทั่วประเทศกว่า 1 ล้านตำแหน่ง ในวันที่ 26 -28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

กิจกรรมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

 วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้จัดโคงการการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) กิจกรรมต่อเติมรั้วและราวบันไดรอบศาลาโรงครัวสำนักสงฆ์ พร้อมปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ โดยนายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน ได้มอบหมายให้นายวิรัตน์ บุญจันทร์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอ.สุคิริน/ปอ.หน.ต.ภูเขาทอง มาเป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในการนี้โดยมีบัณฑิตแรงงาน ๔ อำเภอ (อ.สุไหงโกลก อ.สุไหงปาดี อ.แว้ง และ อ.สุคิริน) อาสาสมัครแรงงาน  ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักสงฆ์วังน้ำเย็น หมู่ที่ ๘ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

  

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

ประชุมสภาสันติสุขตำบลมาโมง 

  

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลมาโมง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยมีนายอูมา ประศรี ประธานสภาสันติสุข/กำนัน ต.มาโมง เป็นประธานการประชุม พร้อมนายก อบต.มาโมง กองร้อย ทพ.๑๓๐๔ ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา ฯลฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม อบต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

   

เขียนโดย มริสา ยะปา
หมวด:

ประชุมประจำเดือนศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้จัดประชุมประจำเดือนกันยายน ของศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
โดยมีนายวารินทร์ บาริง ประธานอำเภอสุคิริน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานอำเภอสุคิริน โดยได้มีวาระการประชุม ดังนี้
 ๑. การเสนอและคัดเลือกโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 ๒. การเสนอโครงการสำนึกรักบ้านเกิดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 ๓.ประเด็นอื่นๆ เป็นต้น
ในการนี้ ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน ได้ดำเนินการจัดประชุมและได้มติที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อย ณ ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน จ.นราธิวาส