ทำเนียบบัณฑิตแรงงาน

ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ทำเนียบบัณฑิตแรงงาน

เขียนโดย มริสา ยะปา

โครงสร้างบัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน

 

 

นางสารีปะ  ดือเลาะ

ประธานบัณฑิตแรงงานอำเภอสุคิริน

 
 

นางรุจิรา   อินดี

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอสุคิริน

 

นางสางนูรอัยย์นิง  ประดิษฐธรรม

บัณฑิตแรงงงานประจำตำบลมาโมง

 นางสาวรุสนานี  การี

บัณฑิตแรงงงานประจำตำบลเกียร์

นางสาวมริสา  ยะปา

บัณฑิตแรงงงานประจำตำบลมาโมง

นางสาวสุริยานี   ดาโอ๊ะ

บัณฑิตแรงงงานประจำตำบลสุคิริน

นายวารินทร์   บาริง

บัณฑิตแรงงงานประจำตำบลร่มไทร

นางสาวเรณุกา   เย็นสบาย

บัณฑิตแรงงงานประจำตำบลภูเขาทอง